“So’ ragazzi…”
(courtesy of Valentina Bianchi Photografer)